Ir aizstāvēts pirmais promocijas darbs par sabiedrisko attiecību attīstību un izpratnes dažādību Latvijā

2014. gada 11. martā Biznesa augstskolas „Turība” Komunikācijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē notika promocijas darba „Sabiedrisko attiecību attīstība un izpratnes dažādība Latvijā (1991-2010)” aizstāvēšana, kā rezultātā pētījuma autorei, “PURE Academy” direktorei Ingai Pūrei ir piešķirts sociālo zinātņu doktora grāds komunikācijas zinātnē.

Promocijas darba novitāte ir sabiedrisko attiecību attīstības Latvijā izpēte, nosakot laiku, kad Latvijā ir sāktas īstenot sabiedriskās attiecības, un sistematizējot sabiedrisko attiecību attīstību atsevišķos periodos, tos raksturojot un analizējot. Pētījumā tiek noskaidrota arī sabiedrisko attiecību izpratne un pieeju daudzveidība sabiedriskajām attiecībām Latvijā.

Promocijas darba recenzents, RSU profesors Denis Hanovs par pētījumu saka: „Darba saturs ir inovatīvs, veiksmīgs un akadēmiski korekts mēģinājums reflektēt par sabiedrisko attiecību nozares attīstību Latvijā no šis nozares pirmsākumiem 90. gadu sākumā līdz 2010. gadam. Šādu zinātniski precīzu un korekti izpildītu pētījumu par nozares attīstību un transformācijām Latvijā ir ļoti maz, ja neteiktu, ka šis darbs ir „pirmizrāde”, izmantojot mūzikas menedžmenta leksiku.”

Pētījums ir unikāls ar to, ka tas ir pirmais promocijas darbs, kas ir aizstāvēts Biznesa augstskolas „Turība” Komunikācijas zinātnes nozares promocijas padomē.

Inga Pūre ir Liepājas Universitātes lektore, Profesionālās tālākizglītības iestādes direktore un pasniedzēja. Pirms doktora grāda ir iegūts profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un filoloģijas maģistra grāds.

Ar promocijas darbu var iepazīties šeit


Komentēt