Pedagogu zinātniski pētniecisko kompetenču pilnveide

Veidojam jaunu grupu mācību uzsākšanai 2019. gada augustā!

Aicinām pieteikties laicīgi – vietu skaits grupā ierobežots!

Mērķis: pilnveidot dalībniekiem izpratni par zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un vadīšanu.

Uzdevumi:

 1. Radīt dalībniekiem izpratni par zinātniski pētniecisko darbu izstrādes secību un organizāciju.
 2. Pilnveidot dalībnieku zināšanas par teorētisko un empīrisko datu apkopošanas, apstrādes un analīzes posmiem pētniecībā.
 3. Uzlabot dalībniekiem zināšanas par informācijas iegūšanas metodēm pētniecībā un to pielietošanu praksē.
 4. Sniegt rekomendācijas par pētnieciskā darba prezentācijas sagatavošanu, noformēšanu un uzstāšanās kultūru.
 5. Izskaidrot dalībniekiem par autortiesību ievērošanu pētnieciskajos darbos.
 6. Izskaidrot dalībniekiem zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus.

Rezultāti:

Pedagogs programmas apguves rezultātā ir nostiprinājis esošās un ieguvis jaunas zināšanas zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, spēju pielietot iegūtās zināšanas praksē, kā arī sniegt tās tālāk izglītojamajiem.

Tēmas:

 • Pētnieciskās tēmas izvēle.
 • Pētījuma mērķa un uzdevumu, hipotēzes / pētījuma jautājuma izvirzīšana.
 • Pētniecības metodes (kvalitatīvā un kvantitatīvā pieeja pētniecībā), to pielietojums praksē.
 • Pētījuma dalībnieku apjoma noteikšana (reprezentativitāte).
 • Zinātniskā darba valoda.
 • Pētniecības procesā iegūtās informācijas apstrāde un interpretācija.
 • Pētnieciskā darba tehniskais noformējums.
 • Autortiesības.
 • Pētnieciskā darba prezentēšanas kultūra (prezentācijas sagatavošana, uzstāšanās).
 • Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji skolās.

Stundu skaits: 24 akadēmiskās stundas.

Mērķauditorija: pedagogi, kuri vēlas paaugstināt savas kompetences zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un vadīšanā.

Dalības maksa: 68,00 EUR

Skolu pedagogiem noslēgumā iespēja saņemt  apliecību, atbilstošu MK noteikumiem Nr. 569 (11.09.2019.)!


Komentēt