Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains

Profesionālā tālākizglītības iestāde “PURE Academy” piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots: Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi:

 • profesionālās tālākizglītības
 • profesionālās pilnveides
 • neformālās izglītības programmu apguve

Izglītības iestādes aktivitātes projektā:

 • neformālās izglītības programmu īstenošana
 • profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana
 • profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana

Projekta mērķa  grupa:

Strādājošie un pašnodarbinātie

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
 • ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)
 • jaunie vecāki, kas atrodas darba attiecībās un bērna kopšanas atvaļinājumā

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

Mācību izmaksas:

 • mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

Pieejamais atbalsts:

Kontaktinformācija izglītības iestādē 

Projekta koordinatore Aleksandra Neftina, info@pureacademy.lv, 26354505

Sīkāka informācijapar projektu kopumā: www.macibaspieaugusajiem.lv

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”


Komentēt