Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (kvalifikācija - Lietvedis). Projekta 7. kārta

Profesionālās tālākizglītības programma

“Administratīvie un sekretāra pakalpojumi (kvalifikācija - Lietvedis)"

Apjoms: 640 akadēmiskās stundas 

Teorija: 144 stundas  (no kurām 76 stundas ir neklātiene)

Praktiskie darbi: 224 stundas  (no kurām 148 stundas ir neklātiene)

Kvalifikācijas prakse: 272 stundas

Programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēj nodrošināt dokumentu apriti organizācijā; sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaņā ar lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; arhivēt dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti - izglītības procesā dot iespējas apgūt šādas zināšanas, prasmes un kompetences:
 • Patstāvīgi un atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un noformēt dokumentus, izmantojot lietišķās rakstības stilu.
 • Veikt dokumentu saņemšanu, reģistrāciju un nosūtīšanu atbilstoši organizācijā noteiktajai kārtībai.
 • Ievērot un kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.
 • Saglabāt dokumentus atbilstoši organizācijas lietu nomenklatūrai.
 • Iegūt, izvērtēt un apkopot informāciju, lai nodrošinātu informatīvā procesa norisi organizācijā.
 • Izprast un ievērot informācijas konfidencialitāti, ievērot personas datu aizsardzības normatīvos aktus.
 • Protokolēt dažādu līmeņu sanāksmes un lietišķas tikšanās.
 • Patstāvīgi veikt darba pienākumus, izmantojot informācijas tehnoloģijas un biroja tehniku.
 • Strādāt individuāli un komandā, ievērojot ētikas principus.
 • Saskaņot savu darbību ar dažādu līmeņu speciālistiem.
 • Pārzināt un ievērot lietišķo etiķeti.
 • Prast objektīvi izvērtēt situāciju, uzklausīt un respektēt citu viedokli, sadarboties, veidot pozitīvu saskarsmi.
 • Pārvaldīt valsts valodu un sazināties vienā svešvalodā.
 • Pilnveidot savas zināšanas un prasmes.
 • Izprast un ievērot veselīga dzīvesveida, darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības normatīvo aktu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 •  Dokumentu un arhīva pārvaldība

 •  Darba tiesiskās attiecības un personāla lietvedība
 •  Saskarsmes pamati
 •  Lietišķā etiķete
 •  Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika
 •  Lietišķā angļu valoda
 •  Latviešu valodas praktikums
 •  Sabiedrības un cilvēka drošība
 •  Kvalifikācijas prakse
 •  Valsts noslēguma pārbaudījums

  Plānotie pasniedzēji: 

  Iveta Tumaščika (dokumentu un arhīva pārvaldība) – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

  Līga Menģele – Stillere (darba tiesiskās attiecības un personāla lietvedība) – Latvijas Universitātē iegūts tiesību zinātņu doktora grāds. Vairāk nekā 20 gadus pasniedz lekcijas ierēdņiem Valsts administrācijas skolā par juridiska rakstura tēmām (administratīvais process, administratīvā akta sagatavošana, administratīvā atbildība, tiesību normu piemērošana, pierādījumi administratīvajās tiesībās u.c.) Dažādu Latvijas augstskolu un mācību centru lektore un semināru vadītāja tiesību zinātņu jomas tēmās.

  Gints Kapenieks (saskarsmes pamati) – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, Viļņas humānās un eksistenciālās psiholoģijas augstskolā apgūtas psiho terapeitisko grupu vadīšanas programmas - grupu psihoterapeits un krīzes konsultants. Krīzes psihologa privātprakse – konsultācijas, grupas darbs dažādos Latvijas sociālajos dienestos, NVA un ilggadēja sadarbība ar privātiem klientiem.

  Ilva Magazeina (informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika) – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

  Inga Sprice (lietišķā etiķete, latviešu valodas praktikums) – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

  Baiba Kačanova (lietišķā angļu valoda)  filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā (Dr.philol.), angļu un vācu valodas skolotāja kvalifikācija, Liepājas Universitātes svešvalodu docente, NBS Valodu skolas un citu valodas skolu angļu valodas pasniedzēja.

  Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

  Mācību norise

  Mācības plānots uzsākt marta beigās. Mācības pamatā notiks ik pārnedēļu piektdienu vakaros un sestdienās TIEŠSAISTĒ. Pa vidam būs arī daži citi darba dienu vakari.
  Jau šoruden kvalifikācija būs iegūta! :)

  Dalības maksa: 800,00; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (40,00 EUR) 

  Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

  Pieteikšanās mācībām par ESF līdzekļiem: ŠEIT

  Tiem, kas neatbilst projekta nosacījumiem, pieteikšanās: ŠEIT

  Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv