Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (ar priekšzināšanām grāmatvedībā). Projekta 7. kārta

Profesionālās pilnveides programma

“Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 54 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 106 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

  • Identificēt ilgtermiņa ieguldījumus, uzskaitīt pamatlīdzekļus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus (Nemateriālo aktīvu identificēšana; Pamatlīdzekļu uzskaite; Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite; Ilgtermiņa aizņēmumu reģistrēšana grāmatvedības reģistros).
  • Identificēt apgrozāmos līdzekļus, veikt krājumu, finanšu ieguldījumu un debitoru uzskaiti (Krājumu uzskaite, saņemto un izejošo krājumu dokumentācija; Debitoru uzskaite, reģistrācija un kontrole; Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite; Naudas līdzekļu uzskaite).
  • Veikt kreditoru un ieņēmumu reģistrāciju un kontroli (Uzkrāto ieņēmumu identificēšana, reģistrācija, kontrole un grāmatošana; Aktīvu posteņu korekcijas un citi uzkrājumi).
  • Identificēt un grāmatot pašu kapitālu (Sabiedrības pamatkapitāla reģistrācija grāmatvedības reģistros; Pamatkapitāla palielinājuma vai samazinājuma grāmatošana; Peļņas noteikšana, uzskaite un sadales kārtība; Rezervju grāmatošana).
  • Ievadīt un apstrādāt datus Microsoft Excel programmā (Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus u.c.).
  • Analizēt finanšu datus Microsoft Excel programmā.
  • Sagatavot finanšu pārskatus Microsoft Excel programmā, sniegt priekšlikumus un pieņemt lēmumus, balstītus uz datu analīzes rezultātiem (Galvenie finanšu pārskati; Finanšu analīze un interpretēšana; Ieņēmumu prognozēšana; Izmaksas, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel); Pašizmaksas noteikšanas metodes un analīze (MS Excel); Finanšu budžeta sastādīšana un analīze (MS Excel); Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze, priekšlikumu sagatavošana un lēmumu pieņemšana (MS Excel)).

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

  • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (Datu ievade un apstrāde Microsoft Excel programmā; Datu analīze Microsoft Excel programmā; Finanšu pārskatu sagatavošana Microsoft Excel programmā)
  • Finanšu grāmatvedības pamati (Ilgtermiņa ieguldījumi; Apgrozāmie līdzekļi; Kreditori un uzkrājumi; Pašu kapitāls)
  • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji:

Maira Lāce - grāmatvede ar piecpadsmit gadu darba pieredzi. Sniegusi grāmatvedības pakalpojumus dažādu uzņēmumu formu pārstāvjiem - SIA, biedrības, Z/S un pašnodarbinātie. Bijusī AS “Cēsu alus” un SIA “Pūce-GP” galvenā grāmatvede. Pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede. Dažādu grāmatvedības tēmu semināru un kursu autore un lektore. Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem. Bakalaura grāds Finanšu vadībā.

Dina Barute – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), matemātikas skolotāja un tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 20 gadus.

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv