Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis). Projekta 7. kārta

Profesionālās tālākizglītības programma

“Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli (kvalifikācija - Datorsistēmu tehniķis)”

Apjoms: 960 akadēmiskās stundas 

Teorija: 272 stundas  (no kurām 160 stundas ir neklātiene)

Praktiskie darbi: 356 stundas  (no kurām 222 stundas ir neklātiene)

Kvalifikācijas prakse: 332 stundas

Programmas mērķis 

Izglītošanās procesā sagatavot kvalificētus datorsistēmas tehniķus, kuri spēj uzstādīt vienkāršus lokālos datortīklus, pārbaudīt un novērst kļūmes dažāda veida datortehnikas un programmatūras darbībā, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, programmatūru un vienkāršus lokālos datortīklus, spēj sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, tai skaitā elektroniski un telefoniski, ar savu profesionālo darbību veicināt un uzlabot datorlietotāju darba efektivitāti.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti - izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas, prasmes un kompetences par: 

 • IKT nozares būtību, attīstību un IKT nozares tiesisko regulējumu Latvijā.
 • Datorsistēmu tehniķa lomu, darba pienākumiem un rīkiem.
 • Darba plānošanu un organizēšanu; tīmekļa darbības pamatprincipiem un to, kā izvērtēt pieejamo informācijas avotu ticamību, prasmi izvēlēties piemērotas un drošas informācijas ieguves metodes un rīkus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Biroja tehnikas lietošanu, ievērojot ergonomikas, drošības noteikumus un ētiskos un tiesiskos aspektus.
 • Tekstu veidošanu un apstrādi MS Word programmā.
 • IT rīku izmantošanu attālinātam darbam; algoritmu veidošanu un programmēšanas pielietojuma iespējām.
 • Programmēšanas valodu Python un tās pielietošanu vienkāršu datorprogrammu izstrādes un skriptēšanas nolūkā.
 • Operētājsistēmu un lietojumprogrammu uzstādīšanu.
 • Darbu ar biroja programmatūru MS Office un Open Office lietotnēm.
 • Tīmekļu vietnes izveidošanu un uzturēšanu.
 • Darbu ar attēlu, audio un video materiālu apstrādi.
 • Elektronikas darbības pamatprincipiem un datorsistēmu arhitektūru, dažādu komponenšu un ārējo iekārtu pielietojumu, to darbības principiem un lietojuma atšķirībām.
 • Dažāda veida programmatūru un tās darbības pamatprincipiem, programmatūras pielietošanu un nepieciešamās programmatūras trūkuma identificēšanu, lai veiktu tās uzstādīšanu.
 • Datu bāzu veidiem un to pielietošanu mūsdienīgā organizācijā, kā arī ieviešanas un pārvaldības jautājumiem.
 • Dažāda veida datortīkliem un to darbības pamatprincipiem, telekomunikāciju nozares standartiem un datortīklu darbības uzraudzības jautājumiem, dažāda veida tīkla kabeļiem, nepieciešamajām tīkla iekārtām, to uzstādīšanu un konfigurācijas pārvaldību.
 • Dažāda veida serveru tehnoloģijām, to darbības pamatprincipiem un nepieciešamo pārvaldības pasākumu veikšanu, lai veiktu organizācijai atbilstošu serveru ieviešanu.
 • Mākoņskaitļošanas pamatprincipiem un lietojuma atšķirībām, dažāda veida pakalpojumu izvērtēšanu un salīdzināšanu, lai sniegtu ieteikumus atbilstoši organizāciju biznesa prasībām.
 • Piesardzības pasākumiem, veicot tehnikas transportēšanu un uzstādīšanu, organizācijas prasībām, lai veiktu atbilstošas tehnikas konfigurācijas ieviešanu un nodrošinātu tās pārvaldību.
 • Datortehnikas montāžas pamatprincipiem un darbību secības ievērošanu montāžas procesā, datortehnikas komplektēšanu un modernizēšanu atbikstoši klientu prasībām un iespējamo problemātiku tehnoloģiju savietojamības kontekstā identificēšanu.
 • Datortehnikas un biroja tehnikas profilakses veikšanu un remonta iespējām, atbilstoša aprīkojuma un metožu pielietojumu tās problēmu diagnostikai.
 • IKT dzīvesciklu un plānošanas un pārvaldības procesiem, videi draudzīgu IKT utilizāciju un atkārtota lietojuma aspektiem.
 • IKT risinājumu atbilstības kritēriju izvēli un tehnoloģiskās savietojamības aspektiem, dažādu IKT risinājumu sākotnējo novērtējumu.
 • IKT iegādes dokumentācijas sagatavošanu un piegādātāju izvēles kritērijiem.
 • IKT infrastruktūras projektēšanu, situācijas aprakstošo analīzi un sākotnējā koncepta dizaina izveidošanu.
 • IT drošības normatīvajiem aktiem un institūciju funkcijām un pienākumiem; kibertelpas drošību un aizsardzību, prasmi novērst drošības draudus.
 • Personas datu apstrādi IT vidē un spēju strādāt ar datiem, ievērojot datu aizsardzības normatīvos aktus; dokumentu pārvaldības būtību un to reglamentējošiem normatīviem aktiem, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vispārējās prasībām, pārvaldes dokumentu veidiem un dokumentu veidlapu sastādīšanu.
 • Prezentēšanas mākslu un lietišķās etiķetes pamatiem.
 • Lietišķās angļu valodas lietojumu IKT jomā.
 • Profesionālās un vispārējās ētikas principiem; darba aizsardzības, higiēnas prasībām, ugunsdrošības noteikumiem, darba pienākumu veikšanu, nekaitējot videi un nepieciešamības gadījumā pirmās palīdzības sniegšanu.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • Ievads specialitātē
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika
 • Algoritmu teorija un programmēšanas pamati
 • Lietojumprogrammatūra mūsdienīgā organizācijā
 • IKT mūsdienīgā organizācijā
 • IKT risinājumu ieviešana un uzturēšana
 • Personu datu aizsardzība (IT) un IT drošība
 • Dokumentu pārvaldības pamati
 • Prezentēšanas māksla un lietišķā etiķete
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Lietišķā angļu valoda
 • Kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

Plānotie pasniedzēji: 

Ilva Magazeina (informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika) – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

Ainars Vitoliņš (ievads specialitātē, algoritmu teorija un programmēšanas pamati, lietojumprogrammatūra mūsdienīgā organizācijā, IKT mūsdienīgā organizācijā, IKT risinājumu ieviešana un uzturēšana) – bakalaura grāds matemātikā, maģistra grāds izglītībā un informātikas skolotāja profesionālā kvalifikācija, daudzu Latvijas skolu , augstskolu un izglītības iestāžu matemātikas un informātikas lektors, VISC ESF Projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personālā kompetences pilnveide” Kurzemes reģionālais eksperts, datorsistēmu tehniķu izglītības programmu un metodisko materiālu izstrādes eksperts.

Inga Sprice (prezentēšanas māksla un lietišķā etiķete) – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

Iveta Tumaščika (personu datu aizsardzība (IT) un IT drošība, dokumentu pārvaldības pamati)– maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

Baiba Kačanova (lietišķā angļu valoda) - filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā (Dr.philol.), angļu un vācu valodas skolotāja kvalifikācija, Liepājas Universitātes svešvalodu docente, NBS Valodu skolas un citu valodas skolu angļu valodas pasniedzēja.

Varis Vītols (sabiedrības un cilvēka drošība) – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

Mācību norise

Mācības plānots uzsākt marta beigās. Mācības pamatā notiks piektdienās un sestdienās TIEŠSAISTĒ. Klātienes mācību stundas nepārsniedz 10-20% no kopējā mācību apjoma! Mācības klātienē Liepājā plānojam apmēram 4 nedēļas nogales (1 reizi 2 mēnešos).

Dalības maksa: 1561,60; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (78,08 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

Pieteikšanās: ŠEIT

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv