Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)

Profesionālās pilnveides programma

“Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (ar priekšzināšanām grāmatvedībā)"

Apjoms: 160 akadēmiskās stundas

Teorija: 54 stundas (no kurām 30 stundas ir neklātiene) 

Praktiskie darbi: 106 stundas (no kurām 64 stundas ir neklātiene) 

Programmas mērķis: Izglītības procesā sniegt iespējas apgūt šādas kompetences, zināšanas un prasmes

  • Identificēt ilgtermiņa ieguldījumus, uzskaitīt pamatlīdzekļus un ilgtermiņa finanšu ieguldījumus (Nemateriālo aktīvu identificēšana; Pamatlīdzekļu uzskaite; Ilgtermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite; Ilgtermiņa aizņēmumu reģistrēšana grāmatvedības reģistros).
  • Identificēt apgrozāmos līdzekļus, veikt krājumu, finanšu ieguldījumu un debitoru uzskaiti (Krājumu uzskaite, saņemto un izejošo krājumu dokumentācija; Debitoru uzskaite, reģistrācija un kontrole; Īstermiņa finanšu ieguldījumu uzskaite; Naudas līdzekļu uzskaite).
  • Veikt kreditoru un ieņēmumu reģistrāciju un kontroli (Uzkrāto ieņēmumu identificēšana, reģistrācija, kontrole un grāmatošana; Aktīvu posteņu korekcijas un citi uzkrājumi).
  • Identificēt un grāmatot pašu kapitālu (Sabiedrības pamatkapitāla reģistrācija grāmatvedības reģistros; Pamatkapitāla palielinājuma vai samazinājuma grāmatošana; Peļņas noteikšana, uzskaite un sadales kārtība; Rezervju grāmatošana).
  • Ievadīt un apstrādāt datus Microsoft Excel programmā (Formulu un funkciju izmantošana aprēķinos; Datu kārtošana, izmantojot nosacījumus u.c.).
  • Analizēt finanšu datus Microsoft Excel programmā.
  • Sagatavot finanšu pārskatus Microsoft Excel programmā, sniegt priekšlikumus un pieņemt lēmumus, balstītus uz datu analīzes rezultātiem (Galvenie finanšu pārskati; Finanšu analīze un interpretēšana; Ieņēmumu prognozēšana; Izmaksas, analīze, kalkulāciju sastādīšana (MS Excel); Pašizmaksas noteikšanas metodes un analīze (MS Excel); Finanšu budžeta sastādīšana un analīze (MS Excel); Ilgtermiņa ieguldījumu datu analīze, priekšlikumu sagatavošana un lēmumu pieņemšana (MS Excel)).

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

  • Finanšu datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel programmā (Datu ievade un apstrāde Microsoft Excel programmā; Datu analīze Microsoft Excel programmā; Finanšu pārskatu sagatavošana Microsoft Excel programmā)
  • Finanšu grāmatvedības pamati (Ilgtermiņa ieguldījumi; Apgrozāmie līdzekļi; Kreditori un uzkrājumi; Pašu kapitāls)
  • Noslēguma pārbaudījumi

Plānotie pasniedzēji:

Raimonds Baumanis – profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā, nekustamā īpašuma ekonomista kvalifikācija, grāmatveža kvalifikācija, SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” galvenais grāmatvedis, SIA “ADVICE AAT” valdes loceklis; gandrīz 10 gadu pedagoga darba pieredze dažādās tālākizglītības iestādēs.

Edgars Golts – tiesību zinātņu grāds (Dr.iur.cand., Mg.iur.), zvērināts advokāts, Biznesa augstskola "Turība" Juridiskā fakultātes vieslektors, Baltijas Starptautiskās akadēmijas Juridiskās fakultātes vieslektors, sertificēts personu datu aizsardzības speciālists, sertificēts grāmatvedis.

Dalības maksa: 400 EUR; dalībnieka līdzmaksājums - 10% (40,00 EUR)

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību!

Pieteikšanās: www.macibaspieaugusajiem.lv

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv