Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Projekta 8. kārta

PIETEIKŠANĀS 8. KĀRTĀ AR ESF LĪDZFINANSĒJUMU IR NOSLĒGUSIES!

Piedāvājam iespēju pievienoties maksas grupai! 

 

Profesionālās tālākizglītības iestāde "PURE Academy" piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001!

PTI "PURE Academy" ESF līdzfinansēto mācību 8. kārtā piedāvā iegūt kvalifikāciju Mazumtirdzniecības komercdarbinieks nozarē KOMERCZINĪBAS ar 95% ESF līdzfinansējumu!
Paša dalībnieka līdzmaksājums: 61 EUR ‼️

Piesakoties mācībām, ir jānorāda vietas izvēle.

Aicinām pieteikties mācībām mūsu izglītības iestādes telpās - Tirgoņu ielā 25, Liepājā. Ja būs liels interesentu skaits, mācības organizēsim DALP 5. vidusskolas telpās, Rīgas ielā 50, Liepājā.

Programmas nosaukums: Komerczinības

Programmas veids: profesionālā tālākizglītības programma

Iegūstamā kvalifikācija: mazumtirdzniecības komercdarbinieks

Trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis, atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim

Apjoms: 960 akadēmiskās stundas

Klātienē - 222 ak. h

Neklātienē (patstāvīgie darbi) - 498 ak. h

Kvalifikācijas prakse - 240 ak. h

Noslēguma pārbaudījums: Profesionālās kvalifikācijas eksāmens

Programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā sagatavot mazumtirdzniecības komercdarbinieku, kurš var strādāt tirdzniecības uzņēmumu struktūrdaļās kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, preču aprites organizēšanu un virzīšanu tirgū. Tā pienākumos ietilpst materiālo vērtību uzskaite, kontrole un saglabāšanas nodrošināšana.

 

Izglītības procesa laikā apgūstamās zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Atlasīt un apstrādāt nepieciešamo informāciju atbilstoši tirgus pētījuma saturam.
 • Noteikt uzņēmuma tirgus daļu un mērķauditoriju, analizējot tirgu.
 • Noteikt un lietot optimālus pārdošanas veidus.
 • Uzraudzīt konkurentus un noteikt uzņēmuma konkurētspējas priekšrocības.
 • Piedalīties cenu stratēģijas izstrādē.
 • Izstrādāt pārdošanai atbilstošu preču virzīšanas politiku un veicināt uzņēmuma zīmola atpazīstamību.
 • Izveidot preču piegādātāju datubāzi.
 • Analizēt un izvērtēt preču piegādes avotus, izmantojot preču piegādātāju datubāzi.
 • Novērtēt preču pārvietošanas apjomu un regularitāti.
 • Pārzināt preču piegādes veidus un piegādes transporta tehniskās iespējas.
 • Izstrādāt preču piegādes maršrutus un piegādes laikus.
 • Novērtēt izmaksas, kas saistītas ar preču sagādi un piegādi.
 • Nepieciešamības gadījumā sadarboties ar loģistikas uzņēmumiem.
 • Pārzināt mazumtirdzniecības tehnoloģiskos procesus, koordinēt to secību.
 • Lietot tirdzniecībā izmantojamās tehnoloģiskās iekārtas.
 • Ievērot atsevišķu preču grupu plūsmu, izvietošanas un pārdošanas specifiskās prasības.
 • Veidot un novērtēt sortimentu, pārzinot preču klasifikāciju.
 • Plānot un kontrolēt preču izvietojumu.
 • Organizēt preventīvus pasākumus zaudējumu novēršanai un izstrādāt rīcības plānu nelikumību gadījumā, izvērtējot materiālo vērtību saglabāšanas riskus.
 • Izzināt pircēju vēlmes un veidot dialogu, ņemot vērā psiholoģisko tipu dažādību.
 • Piedāvāt, demonstrēt preci un informēt pircējus par preces iegādes noteikumiem, izvērtējot pircēja vajadzības.
 • Sagatavot preci pārdošanai, pārdot to un vajadzības gadījumā nodrošināt tās piegādi pircējam.
 • Patstāvīgi strādāt ar kases aparātu un naudas līdzekļiem.
 • Veikt bezskaidras naudas norēķinus.
 • Iesaiņot preci un nepieciešamības gadījumā nodrošināt dāvanu iesaiņošanu.
 • Novērst vai risināt ārkārtas situācijas apkalpošanas procesā.
 • Novērst ļaunprātīgu pircēju rīcību.
 • Izstrādāt darba plānu un darba grafiku.
 • Strādāt komandā.
 • Izteikt priekšlikumus darba samaksas sistēmas uzlabošanai uzņēmumā.
 • Veikt materiālo vērtību uzskaiti un inventarizāciju, izmantojot datorprogrammas.
 • Analizēt saimniecisko darbību un piedalīties uzņēmuma attīstības plānošanā.
 • Sastādīt un noformēt līgumus un preču pavaddokumentus.
 • Sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus.
 • Ievērot darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu prasības.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
 • Ievērot darba aizsardzības un higiēnas prasības.
 • Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību.
 • Veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Ievērot ugunsdrošības noteikumus.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību moduļi:

 • Uzņēmuma darbības pamatprocesi

Galvenās tēmas: Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un pilnvaru veidi. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra un pilnvaru veidi.  Komercdarbinieka loma uzņēmumā.  Komercdarbības nozares darba vides riska faktori un preventīvie pasākumi. Saimnieciskās darbības principi. Uzņēmējdarbības juridiskais statuss. Komercdarbības uzsākšana. Uzņēmējdarbības riski. Uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi. Lēmumu pieņemšana un komunikācija uzņēmumā. Uzņēmuma organizatoriskie dokumenti. Ekonomika un ekonomiskās sistēmas. Tirgus līdzsvars. Nauda un bankas. Valsts finanšu sistēma. Starptautiskā ekonomika.

 • Uzņēmuma mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde

Galvenās tēmas: Mārketinga koncepcijas un mārketinga pasākumu komplekss. Produkts. Produkta cena. Preču sadales kanāli. Preču virzīšanas  pasākumi.

 • Tirgus un klienti

Galvenās tēmas: Informācija un tās loma mārketinga pētījumos. Pētījumu metodes. Pētījuma sagatavošana. Pētījuma datu statistiskā apstrāde, analīze, interpretācija un vizualizācija. Klientu/pircēju pētījumi. Tirgus segmentēšana un mērķa tirgus noteikšana, pozīciju nostiprināšana. Tirgus izpēte.

 • Biznesa plāna izstrāde

Galvenās tēmas: Biznesa ideja. Stratēģiskā plānošana. Biznesa plāns. Uzņēmējdarbības tiesiskās formas. Tirgus izpēte. Mārketinga pasākumu kompleksa izstrāde. Uzņēmuma funkcionēšana un izmaksas. Uzņēmuma finansēšana. Finanšu plānošana. Biznesa plāna prezentācija.

 • Darbs mazumtirdzniecības vietā

Galvenās tēmas: Preču pieprasījuma analīze. Preču pasūtīšana un pieņemšana. Preces izvietošana un demonstrēšana. Preces pārdošana.  Preces iesaiņošana. Pirkuma noformēšana. Materiālo vērtību saglabāšana. Saskarsme ar  pircēju.

 • Darba organizēšana mazumtirdzniecības vietā

Galvenās tēmas: Preču piegādes vajadzība. Preču izvietošanas kontrole. Preču saglabāšana un kontrole. Droša tirdzniecība. Drošas preces. 

 • Budžeta izstrāde

Galvenās tēmas: Uzņēmējdarbības izmaksas un produktu/ pakalpojumu pašizmaksas un cenu kalkulācija. Budžets, tā izstrādāšana un kontrole. Finanšu pārskata plānošana. Uzņēmuma saimnieciskās un finanšu darbības novērtēšana. Investīciju projektu vērtēšana.

 • Preču uzskaite un dokumentēšana

Galvenās tēmas: Grāmatvedības pamati. Nodokļi un nodevas. Materiālo vērtību kustības uzskaite. Inventarizācija. Līgumi, preču aprites un kases dokumenti.

 • Preču un pakalpojumu pārdošana

 Galvenās tēmas: Līgumu noslēgšana. Datu bāzes uzturēšana. Darbs ar  klientu. Loģistika. Preču/ pakalpojumu piegādes veidi un tehniskās iespējas. Preču/ pakalpojumu piegādes laiku un maršrutu plānošana. Preču piegāde un kontrole.

 • Preču un pakalpojumu iepirkšana

Galvenās tēmas: Preču un pakalpojumu piedāvājumu izvērtēšana. Preču un pakalpojumu pasūtīšana. Preču/ pakalpojumu piegādes kontrole. Preces/produkta sūtījumu pieņemšana. Preces/produkta sūtījumu pavaddokumenti. Preču/produktu sūtījuma reklamācija. Saņemto preču/produktu uzskaite.

 • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

Galvenās tēmas: Digitālās informācijas lietošana, aizsardzība un drošība: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un vides ilgtspējības, darba drošības un ētiskie apsvērumi. Digitālā pratība: programmvadāmu ierīču pārvaldība, lietotņu un tām raksturīgāko un kopīgo funkciju izmantošana. Digitālā identitāte un pratība: informācijas ieguves un komunikācijas līdzekļu izmantošanas iespējas. Digitālā komunikācija un sadarbības iespējas informācijas dizaina izstrādei mūsdienīgas saziņas veidošanā. Digitālā pratība, komunikācija un sadarbība, identitāte: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas iespējas nozarē u.taml.

 • Biroja darba nodrošināšana

Galvenās tēmas: Dokumentu pārvaldība. Biroja   tehnika. Sanāksmju organizēšana. Personāla dokumenti. Darba plānošana un uzskaite. Darba           samaksa.

 • Darbs tirdzniecības uzņēmuma noliktavā

Galvenās tēmas: Preču pieņemšana noliktavā. Preču izvietošana un glabāšana noliktavā. Preču atlase un komplektēšana. Preču pārvietošana noliktavā. Preču izsniegšanas process. Darbs ar taru.)

 • Mazā uzņēmuma darba vadīšana

Galvenās tēmas: Mazā biznesa organizatoriskās formas un vadīšanas pieeja. Problēmu identificēšana un to risinājumi mazā uzņēmumā. Komunikācija un informācija mazā  uzņēmumā. Lēmumu pieņemšana mazā uzņēmumā. Vadīšanas funkcijas mazā uzņēmumā. Vadīšanas metodes un vadības stili mazā uzņēmumā.

 • Sabiedrības un cilvēka drošība 

Galvenās tēmas: Drošības koncepts un droša uzvedība. Pirmā palīdzība. Darba aizsardzība. Ugunsdrošība. Elektrodrošība. Civilā aizsardzība. Vides aizsardzība. Veselības mācība. Valsts un pašvaldību kompetence sabiedrības drošības jomā. Darba aizsardzības organizācija.)

 • Kvalifikācijas prakse
 • Valsts noslēguma pārbaudījums

 

Plānotie pedagogi: 

Zane Gusta – bakalaura grāds vadības zinībās, maģistra grāds vides zinībās, studijas doktora studiju programmā "Vides inženierzinātne". Vairāk nekā 9 gadus veiksmīgi vada savu uzņēmumu “ZOOVILLA”, sniedz konsultācijas lauku un lauksaimniecības politikas īstenošanas  jautājumos, u.c. ES finansēto programmu starptautisko projektu koordinatore, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore.

Ilgvars Skrīvers - bakalaura un maģistra grādi uzņēmējdarbības vadībā. Finanšu konsultants un uzņēmējdarbības uzsākšanas mentors, lektors RTU Liepājas filiālē, Liepājas Valsts tehnikumā, PTI "PURE Academy". Iepriekš Skrīvers bijis ilggadējs A/S "Norvik Banka" Kurzemes reģiona vadītājs, bet pirms tam vairākus gadus bijis VID Muitas pārvaldes priekšnieka vietnieks.

Inga Sprice – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), maģistra grāds uzņēmējdarbībā un latviešu filoloģijā; SIA “PURE Academy” dibinātāja un valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente. Vairāk nekā 10 gadu praktiska pieredze uzņēmējdarbībā.

Iveta Tumaščika – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c. 

Raimonds Baumanis – ekonomista kvalifikācija, profesionālais bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā, grāmatveža kvalifikācija, SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” galvenais grāmatvedis, SIA “ADVICE AAT” valdes loceklis; gandrīz 10 gadu pedagoga darba pieredze dažādās tālākizglītības iestādēs.

Māra Birze – Mg. paed., Mg. math., Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra praktiskā docente transporta un loģistikas nozarē. Darba pieredze profesionālajā jomā teju 30 gadi. Ir izstrādājusi daudzus Eiropas Savienības finansētos projektus transporta un loģistikas nozarē sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Vairāku mācību grāmatu un metodisko materiālu autore. Darba pieredze saistīta ar transporta un loģistikas nozari, ar modulāro izglītības programmu un darba vidē balstītu mācību īstenošanu sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, pieaugušo izglītības mācību centriem un Valsts izglītības satura centru.

Ilva Magazeina – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.). Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus. 

Dina Barute - izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), tehniskās grafikas skolotāja kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 20 gadus.

Varis Vītols – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

Mācību norise

Mācības plānots uzsākt 2022. gada septembrī.

Mācības pamatā notiks ik pārnedēļu piektdienu vakaros un sestdienās. Atsevišķi mācību priekšmeti - darbdienu vakaros.

Mācību process tiek organizēts neklātienes formā. Daļa nodarbību notiek klātienē, daļa – neklātienē (patstāvīgais darbs). Klātienes nodarbības notiek izglītības iestādes telpās. Neklātienes mācības tiek īstenotas, izpildot pedagogu uzdotos uzdevumus – nosūtīto / norādīto materiālu, literatūras avotu studijas, praktisku uzdevumu izpilde patstāvīgi, pārī vai grupā. Tiek nodrošinātas iespējas saņemt individuālas konsultācijas, sazinoties ar pedagogiem, sūtot jautājumus e-pastā vai zvanot pa tālruni.

Dalības maksa: 1220,00; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (61,00 EUR) 

Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv