Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Telemehānika un loģistika (daļēji klātienē) (kvalifikācija - Noliktavas darbinieks). Projekta 7. kārta

Profesionālās tālākizglītības programma

"Telemehānika un loģistika (daļēji klātienē)" (kvalifikācija - Noliktavas darbinieks)

Apjoms: 480 akadēmiskās stundas 

Teorija: 104 stundas  

Praktiskie darbi: 136 stundas  

Kvalifikācijas prakse: 240 stundas

Programmas mērķis 

Izglītības procesā sagatavot kvalificētus noliktavas darbiniekus darbam mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, ražošanas vai citu uzņēmumu noliktavās, kuri atbilstoši instrukcijām veic preču aprites darbus, kas ietver preču saņemšanu, kvalitātes pārbaudi, pakošanu, šķirošanu, izvietošanu (uzglabāšanai noliktavā), komplektēšanu, izsniegšanu, uzglabāšanas apstākļu kontrolēšanu, kā arī atbilstošu dokumentu noformēšanu; piedalās regulārā noliktavas apsekošanā.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti - izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

 • Iepazīties un izprast ar darba izpildi saistītos dokumentus, pārzināt profesijai saistošos normatīvos aktus un starptautiskos dokumentus.
 • Lasīt un saprast darba procesam nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.
 • Orientēties noliktavas plānos, iekārtās un instrumentos.
 • Spēt pieņemt un izvietot preču kravas.
 • Pārzināt iekraušanas un izkraušanas tehniku.
 • Izvērtēt kravas atbilstību pavaddokumentiem un kvalitātes rādītājiem.
 • Atpazīt specifisku kravu un ievērot specifisku kravu aprites noteikumus.
 • Nolasīt un saprast kravas pavaddokumentos ietverto informāciju.
 • Noformēt kravas dokumentus.
 • Lietot biroja tehniku, datortehniku un specifiskās noliktavas datorprogrammas.
 • Identificēt un nolasīt uz plombas esošo informāciju, salīdzināt to ar kravas pavaddokumentiem, ja nepieciešams, noņemt plombu un fiksēt šo darbību atbilstošos dokumentos.
 • Noteikt kravas iepakojumu un tā atbilstību kravas iepakojuma standartiem.
 • Spēt nolasīt uz kravas iepakojuma esošos apzīmējumus.
 • Izvēlēties atbilstošu iepakojuma materiālu un iepakot kravu.
 • Izvēlēties atbilstošu kravas marķējumu un marķēt kravu, ievērojot marķēšanas starptautisko un nacionālo normatīvo aktu prasības.
 • Pārzināt kravas uzmērīšanas un temperatūras kontroles mērinstrumentus.
 • Pārzināt kravas uzmērīšanu un temperatūras kontroli, spēt nolasīt un fiksēt mērījumus.
 • Piedalīties noliktavas apsekošanā.
 • Identificēt brāķētu un norakstītu kravu, kā arī kravu, kam ir beidzies realizācijas termiņš.
 • Pārzināt specifisku datorprogrammatūru un ierīci preces koda nolasīšanai. Ievērot kravas un preču šķirošanas loģiku.
 • Sadarboties un uzklausīt norādījumus, sniegt ar darba uzdevuma izpildi saistītu informāciju transportlīdzekļa vadītājam un kravas saņēmējam.
 • Veikt darbu noteiktā laikā un termiņā.
 • Pārvaldīt valsts valodu.
 • Pārvaldīt vienu svešvalodu profesionālās saziņas līmenī.
 • Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vienā svešvalodā.
 • Sakopt un uzturēt kārtībā darba vietu.
 • Ievērot sanitārās un higiēnas normas.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
 • Ievērot darba aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus.
 • Ievērot elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus.
 • Orientēties sniegt pirmo palīdzību.
 • Ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
 • Ievērot profesionālās saskarsmes principus.
 • Ievērot darba tiesisko attiecību normas.
 • Pilnveidot savas profesionālās prasmes, iegūt un izvērtēt jaunu profesionālo informāciju.

Prasības uzņemšanai: pamatizglītība

Mācību priekšmeti:

 • Noliktavu darba organizācija
 • Transporta loģistika
 • Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas
 • Dokumentu pārvaldība
 • Informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika
 • Saskarsmes pamati
 • Sabiedrības un cilvēka drošība
 • Kvalifikācijas prakse

  Plānotie pasniedzēji: 

  Māra Birze (noliktavu darba organizācija, transporta loģistika, noliktavu tehnoloģiskās iekārtas) – Mg. paed., Mg. math., Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra praktiskā docente. Strādā profesionālās izglītības jomā kopš 1993. gada. Ir izstrādājusi daudzus Eiropas Savienības finansētos projektus transporta un loģistikas nozarē sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Vairāku mācību grāmatu un metodisko materiālu autore. Darba pieredze saistīta ar transporta un loģistikas nozari, ar modulāro izglītības programmu un darba vidē balstītu mācību īstenošanu sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, pieaugušo izglītības mācību centriem un Valsts izglītības satura centru.

  Iveta Tumaščika (dokumentu pārvaldība) – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

  Ilva Magazeina (informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika) – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus.

  Gints Kapenieks (saskarsmes pamati) – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, Viļņas humānās un eksistenciālās psiholoģijas augstskolā apgūtas psiho terapeitisko grupu vadīšanas programmas - grupu psihoterapeits un krīzes konsultants. Krīzes psihologa privātprakse – konsultācijas, grupas darbs dažādos Latvijas sociālajos dienestos, NVA un ilggadēja sadarbība ar privātiem klientiem.

  Varis Vītols (sabiedrības un cilvēka drošība) – maģistra grāds darba aizsardzība, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

  Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

  Mācību norise

  Mācības plānots uzsākt marta beigās. Pamatā visas kontaktstundas zoomā un dažas klātienē. Mācības plānotas piektdienu vakaros, sestdienās un pa retam arī kādā citā darba dienas vakarā.

  Dalības maksa: 600,00; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (30,00 EUR) 

  Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

  Pieteikšanās: ŠEIT

  Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv