Sazinies ar mums: 26354505; info@pureacademy.lv
Grozs 0

Telemehānika un loģistika (kvalifikācija - Loģistikas darbinieks). Projekta 7. kārta

Profesionālās tālākizglītības programma

"Telemehānika un loģistika (kvalifikācija - Loģistikas darbinieks)"

Apjoms: 960 akadēmiskās stundas 

Teorija: 290 stundas  

Praktiskie darbi: 406 stundas  

Kvalifikācijas prakse: 264 stundas

Programmas mērķis 

Izglītošanās procesā sagatavot kvalificētus loģistikas darbiniekus, kuri patstāvīgi nodrošina kravas (preču) plūsmas transportēšanas fizisku izpildi, kas ietver plānošanu, organizēšanu un kontroli, lai nodrošinātu laicīgu un efektīvu kravas (preču) piegādes procesu un ir nodarbināti transporta, loģistikas, ražošanas vai tirdzniecības uzņēmumos.

Profesionālās izglītības programmas sasniedzamie rezultāti - izglītošanās procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes: 

 • Izprast transportēšanas procesu, tā plānošanas nosacījumus un datus.
 • Apzināt un izvērtēt transportēšanas procesa datus un izvēlēties optimālo transportēšanas veidu, laiku un transportlīdzekli.
 • Sagatavot transportēšanas plānu un grafiku, nodot sagatavoto informāciju pārvadātājam.
 • Izprast un piemērot loģistikas nozarei saistošos normatīvos aktus (t.sk. starptautiskos līgumus) un noteikumus praktiskajā darbībā.
 • Apzināt kravu, izvērtēt un noteikt nepieciešamos kravas pavaddokumentus, un noformēt tos.
 • Uzklausīt, saņemt darba uzdevumu, lietišķi un loģiski formulēt domu un dot norādījumus kravas nosūtītājam, pārvadātājam un kravas saņēmējam.
 • Īstenot lietišķo komunikāciju ar atļauju piešķiršanas, licencēšanas un sertificēšanas institūcijām, sniegt nepieciešamo informāciju.
 • Strādāt ar dažādiem kravas transportēšanas dokumentu veidiem, veikt to uzkrāšanu un sistematizēšanu.
 • Lietot biroja tehniku, specifiskās loģistikas datorprogrammas un aprēķinu veikšanai paredzētās datorprogrammas darba uzdevumu veikšanai, kā arī rēķinu, citu dokumentu, atskaišu un pārskatu sagatavošanai.
 • Spēt sagatavot un sniegt nepieciešamo informāciju, un risināt kravu apdrošināšanas jautājumus.
 • Veikt kravas transportēšanas plāna un grafika īstenošanas procesa kontroles pasākumus (iekraušanu, pārvadājuma norisi, piegādi utt.).
 • Izvērtēt transportēšanas procesa norises datus, izdarīt secinājumus. Strādāt patstāvīgi, noteikt darba uzdevumu izpildei nepieciešamās darbības prioritārā secībā un atbilstoši rīkoties, noteikt un ievērot laika normas un termiņus.
 • Izprast un pareizi piemērot Latvijas Republikas nodokļu sistēmu.
 • Uzkrāt, sistematizēt un apkopot informāciju un dokumentus, sagatavot un iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus to iegrāmatošanai.
 • Noformēt dokumentus atbilstoši darba uzdevumiem un dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām.
 • Risināt nestandarta situācijas un veikt darba uzdevumus paaugstināta stresa situācijās.
 • Komunicēt rakstveidā un mutvārdos valsts valodā un divās svešvalodās, t.sk., izmantojot mūsdienu informācijas tehnoloģijas un lietojot profesionālo terminoloģiju.
 • Noteikt darba vietas un darba aprīkojuma atbilstību darba aizsardzības, elektrodrošības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām, nepieciešamības gadījumā atbilstoši rīkoties.
 • Darba procesā izvēlēties un lietot pareizus, ergonomiskus un veselībai drošus darba paņēmienus, un sniegt pirmo palīdzību.
 • Izprast un ievērot vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, un veikt darba pienākumus, nekaitējot videi.
 • Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas un profesionālās saskarsmes pamatprincipus.

Prasības uzņemšanai: vidējā izglītība

Mācību priekšmeti:

 • ražošanas un apgādes loģistika,
 • sadales loģistika,
 • transporta loģistika,
 • krājumu vadīšana un noliktavas saimniecība,
 • iekraušanas un izkraušanas tehnika,
 • kravu sagatavošana nosūtīšanai,
 • uzņēmējdarbības pamati,
 • dokumentu pārvaldība,
 • informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika,
 • lietišķā etiķete,
 • projektu vadība,
 • lietišķā angļu valoda,
 • lietišķā krievu valoda,
 • saskarsmes pamati,
 • darba tiesības un darba aizsardzība,
 • kvalifikācijas prakse.

  Plānotie pasniedzēji: 

  Māra Birze (loģistikas mācību priekšmeti) – Mg. paed., Mg. math., Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas studiju un zinātnes centra praktiskā docente. Strādā profesionālās izglītības jomā kopš 1993. gada. Ir izstrādājusi daudzus Eiropas Savienības finansētos projektus transporta un loģistikas nozarē sadarbībā ar ārvalstu partneriem. Vairāku mācību grāmatu un metodisko materiālu autore. Darba pieredze saistīta ar transporta un loģistikas nozari, ar modulāro izglītības programmu un darba vidē balstītu mācību īstenošanu sadarbībā ar nozares uzņēmumiem, pieaugušo izglītības mācību centriem un Valsts izglītības satura centru.

  Inga Gaspersone (loģistikas mācību priekšmeti)  loģistikas darbinieka kvalifikācija, ilggadēja praktiska pieredze loģistikas un tai tuvu jomu amatos (SIA "Baltic Logistic Solutions", SIA "Sanitex" u.c.)

  Iveta Tumaščika (dokumentu pārvaldība) – maģistra grāds tiesību zinātnē (Mg. iur.), SIA "Lielais Dzintars" juriste, SIA "Avards" valdes locekle, Liepājas Universitātes lektore, iepriekš Liepājas Universitātes juristkonsulte, Nīcas novada domes juriste u.c.

  Varis Vītols (darba tiesības un darba aizsardzība) – maģistra grāds darba aizsardzībā, Biznesa augstskolas "Turība" lektors, SIA “AHG” darba aizsardzības vecākais speciālists, iepriekš Valsts darba inspektors.

  Inga Sprice (lietišķā etiķete) – sociālo zinātņu doktore komunikācijas zinātnē (Dr.sc.soc.), SIA “PURE Academy” valdes locekle, Profesionālās tālākizglītības iestādes “PURE Academy” direktore. Liepājas Universitātes docente, vairāk nekā 20 gadu darba pieredze pedagoģiskā darbā un vairāk nekā 10 gadu darba pieredze sabiedriskajās attiecībās.

  Zane Gusta (projektu vadība, uzņēmējdarbības pamati) – bakalaura grāds vadības zinībās/ tūrisma rekreācijas speciālista kvalifikācija, maģistra grāds vides zinībās, studijas doktora studiju programmā "Vides inženierzinātne". Vairāk nekā 9 gadus veiksmīgi vada savu uzņēmumu “ZOOVILLA”, sniedz konsultācijas lauku un lauksaimniecības politikas īstenošanas  jautājumos, u.c. ES finansēto programmu starptautisko projektu koordinatore, Liepājas Universitātes Vadības un sociālo zinātņu fakultātes lektore.

  Ilva Magazeina (informācijas tehnoloģijas un biroja tehnika) – izglītības zinātņu maģistra grāds informātikas didaktikā (Mg. paed.), inženiera-matemātiķa kvalifikācija. Liepājas Universitātes lektore vairāk nekā 25 gadus. 

  Gints Kapenieks (saskarsmes pamati) – profesionālais maģistra grāds psiholoģijā, Viļņas humānās un eksistenciālās psiholoģijas augstskolā apgūtas psiho terapeitisko grupu vadīšanas programmas - grupu psihoterapeits un krīzes konsultants. Krīzes psihologa privātprakse – konsultācijas, grupas darbs dažādos Latvijas sociālajos dienestos, NVA un ilggadēja sadarbība ar privātiem klientiem.

  Baiba Kačanova (lietišķā angļu valoda)  filoloģijas doktora zinātniskais grāds lietišķajā valodniecībā (Dr.philol.), angļu un vācu valodas skolotāja kvalifikācija, Liepājas Universitātes svešvalodu docente, darba pieredze kā NBS Valodu skolas un citu valodu skolu angļu valodas pasniedzēja.

  Programmā tiks iesaistīti arī citi pasniedzēji. 

  Mācību norise:

  Tā kā šī ir pilna laika programma (visām stundām jānotiek tiešsaistē), mācības būs intensīvas - katru nedēļu līdz oktobra sākumam, tālāk sekos prakse. Pamatā piektdienu vakaros un sestdienās, dažkārt kādā citā darbdienu vakarā. Labā ziņa - līdz gada beigām kvalifikācija jau būs iegūta! 

  Dalības maksa: 1220,00; VIAA PROJEKTA dalībnieka līdzmaksājums - 5% (61,00 EUR) 

  Noslēgumā dalībniekiem tiks izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība!

  Pieteikšanās: ŠEIT

  Tālr. 26354505, e-pasts: info@pureacademy.lv